Warunki Sprzedaży

 

Ogólne warunki sprzedaży zakupów internetowych na FantiniPelletteria.pl

1) Ogólne notatki
Niniejsze ogólne warunki sprzedaży („Warunki”) podlegają Kodeksowi Konsumenta (dekret z mocą ustawy nr 206/2005) oraz przepisom dotyczącym handlu elektronicznego (dekret z mocą ustawy nr 70/2003).

2) Oferta publiczna
Produkty i ich ceny prezentowane w Witrynie stanowią ofertę publiczną zgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie oraz w samej Witrynie. Warunki tej oferty dotyczą wyłącznie zakupów dokonywanych w Witrynie.

3) Ceny
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT / Jednofazowe San Marino.
Koszty dostawy (zwane dalej „Kosztami dostawy”) mogą być bezpłatne lub naliczone Klientowi i są odpowiednio zaznaczone w Zamówieniu.< br>Cena pokazana na stronie w momencie potwierdzenia wysyłki jest stosowana do produktów, bez uwzględnienia poprzednich ofert lub późniejszych zmian cen.

4) Zamówienie
Zamówienia należy składać online poprzez procedurę składania zamówienia w Serwisie.
Aby móc przystąpić do zawarcia Zamówienia, Klient musi podać wymagane dane osobowe, które są niezbędne do w celu dokonania zakupu.
Jeśli w Witrynie nie pojawi się żaden komunikat o błędzie, Klient poprawnie zakończy procedurę zamówienia.
Umowa kupna zostanie uznana za zawartą w momencie otrzymania zamówienia przez właściciela witryny.
W takim przypadku potwierdzenie przyjęcia Zamówienia nastąpi poprzez przesłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia (dalej „Potwierdzenie Zamówienia”) na adres e-mail podany przez Klienta. Niniejsze Potwierdzenie będzie zawierało podsumowanie zakupionych Produktów, odpowiednie Ceny (w tym koszty dostawy), adres dostawy, numer zamówienia oraz Ogólne i Szczególne Warunki mające zastosowanie do Zamówienia.
Klient zobowiązuje się do weryfikacji poprawności danych zawartych w Potwierdzenie Zamówienia i przekazanie go w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od otrzymania tego samego, ewentualnych poprawek. Ewentualny wzrost kosztów spowodowany błędami w danych, które nie zostały niezwłocznie zgłoszone, zostanie obciążony Klientem.
Numer zamówienia, wygenerowany przez zautomatyzowany system i przesłany pocztą elektroniczną, musi być używany przez Klienta w każdej komunikacji z witryną właściciela.
Istnieje możliwość, że sporadycznie może dojść do niedostępności niektórych Produktów, w takim przypadku, jeżeli wybrane przez Klienta Produkty nie są dostępne, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

5) Sposoby dostawy
Towar dostarczany jest za pomocą wyspecjalizowanych przewoźników.
W momencie Dostawy Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie jest nienaruszone, a otrzymane Produkty są zgodne z tym, co zgłoszono w zamówieniu . W przypadku widocznych wad, takich jak nieprawidłowe ilości i / lub nieprawidłowy Produkt i nieszczelność opakowania, Klient zobowiązany jest dostarczyć stosowny raport na dokumencie przewozowym i skontaktować się z właścicielem serwisu pocztą elektroniczną nie później niż 7 (siedem) dni od Dostawy.

6) Koszty dostawy
Koszty dostawy mogą być bezpłatne lub obciążyć Klienta i są odpowiednio zaznaczone w Zamówieniu.

7) Usługi wsparcia
Klient może uzyskać informacje na temat usług pomocy posprzedażnej, uzyskując dostęp do sekcji „Kontakty” Witryny lub e-mailem pod adresem: info@fantinipelletteria.com

8) Wymiana towaru
Wymiana zakupionego towaru jest dozwolona pod warunkiem, że towar nie jest uszkodzony / zepsuty iw żadnym wypadku nie może nosić śladów zużycia spowodowanego użytkowaniem, materiał musi być zaopatrzony w specjalne opakowanie ( koperta / pudełko itp.), opakowanie to należy wykorzystać do ponownego włożenia towaru, nie może upłynąć więcej niż 14 dni od daty otrzymania towaru. Produkty na zamówienie nie podlegają wymianie.
W celu wymiany towaru należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem poczty e-mail, podając referencje zamówienia, elementy do wymiany oraz adres do wysyłki.

Zwrot towaru wadliwego lub niezgodnego
W przypadku, gdy zwrot jest uzależniony od niezgodności towaru z umową i zakupionego towaru zgodnie z Regulaminem, Klient będzie zobowiązany do skontaktowania się z Biurem Obsługi Klienta drogą mailową, określając w temacie wiadomości e-mail „Towar wadliwy lub niezgodny” oraz w treści e-maila należy podać numer zamówienia, przedmiot, który ma zostać zwrócony oraz wadę z tym związaną.

9) Gwarancja prawna dla Konsumenta
Konsument w rozumieniu art. 3 Kodeksu konsumenta (dalej „Kodeks konsumenta”, dekret z mocą ustawy z 6 września 2005 r., Nr 206), ma prawo skorzystać z gwarancji prawnej przewidzianej przez sam Kodeks konsumenta w artykułach 128–132.
Gwarancja przewiduje między innymi, że Konsument pod rygorem przepadku zgłosi właścicielowi serwisu każdy stwierdzony przez Konsumenta brak zgodności w zakupionym towarze w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jego odkrycia (art. 132 Code del Consumo ).
Po tym zawiadomieniu Konsument będzie miał prawo zażądać naprawy lub wymiany Produktu, bez uszczerbku dla innych uprawnień przysługujących Konsumentowi na rzecz Konsumenta.
Gwarancja prawna, o której mowa powyżej, to ważne przez maksymalny okres 2 (dwóch) lat od Dostawy Produktu. Po upływie tego terminu właściciel witryny nie będzie zatem odpowiedzialny za jakiekolwiek niezgodności stwierdzone przez konsumenta, tak samo jak w przypadku oryginalnego produktu. W związku z tym całkowity dwuletni okres obowiązywania gwarancji prawnej będzie w każdym przypadku liczony od dostawy oryginalnego produktu.

10) Przetwarzanie danych osobowych
Dane Klientów przetwarzane są przez właściciela serwisu zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, określonymi w informacjach podanych w odpowiednim dziale „Polityka Prywatności”.

11) Komunikacja
Wszelką korespondencję można kierować do właściciela witryny za pośrednictwem określonej skrzynki e-mail.

12) Właściwy sąd
Wszelkie spory związane z wykładnią lub wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd, bez uszczerbku dla stosowania przepisów Kodeksu konsumenckiego w przypadku zakupów dokonywanych przez Konsumentów.